Dit is de saaiste pagina van de website, maar schijnbaar moet dat er ook zijn.

Er is geen plezier zonder de saaie momenten, dus blijf hier gerust even hangen of kijk uit het raam.

Dankzij dit soort totaal oninteressante momenten in het leven, worden de leuke dingen nóg leuker.
Ook een handige gedachte voor je volgende ogenschijnlijk nutteloos en saaie moment 😉

....Oh en hieronder staat ongeveer; we spelen eerlijk en doen wat we afspreken, deal?

Algemene voorwaarden in PDF formaat downloaden

 Amsterdam Game Lab, KvK nummer 76300889. BTW nummer NL002933837B07. Kantooradres Krijnenweg 7, 1404HL Bussum. T +31 (0)6 244 55 199. E info@amsgamelab.nl

Artikel 1 Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, diensten en andere handelingen, al dan niet in elektronische vorm, die betrekking hebben op de verkoop en/of levering door Amsterdam Game Lab (leverancier), aan of met haar wederpartij (afnemer). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen leverancier en afnemer zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen en/of aanvullingen zijn gemaakt. De algemene voorwaarden gelden ook voor vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij leverancier en afnemer, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de afnemer in het kader van voor opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van afnemer.

Artikel 2 Amsterdam Game Lab, onderaannemers

Overal waar Amsterdam Game Lab of leverancier staat, worden medewerkers van leverancier, danwel door leverancier ingehuurde personen, bedrijven (onderaannemer) bedoeld. De onderaannemer wordt geacht bij de aanvaarding van de werkzaamheden van onderaanneming volledig bekend te zijn met de aard van die werkzaamheden, alsmede de voorwaarden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, inclusief de geldende regels en voorschriften van leverancier en afnemer. De onderaannemer is representatief voor leverancier in kennis, houding en gedragingen. Wanneer onderaannemer zich bij de uitvoering van werkzaamheden voor leverancier niet houdt aan deze regels en dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van de onderaanneming, kan dit worden aangemerkt als een wanprestatie. Leverancier en onderaannemer hebben samen minimaal een partnershipovereenkomst afgesloten .

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen en offertes van leverancier, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. Amsterdam Game Lab kan een vrijblijvend aanbod herroepen, ook nog binnen drie (3) werkdagen nadat Amsterdam Game Lab de getekende orderbevestiging van afnemer heeft ontvangen. Voor zover afnemer enige prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft, in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet afnemer dat op eigen risico. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Prijzen en Zekerheid.

Alle prijzen (tarieven) van leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Leverancier mag prijsverhogende kosten (zoals stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) die zijn ontstaan binnen drie (3) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, doorberekenen aan afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van afnemer kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. Indien naar het redelijke oordeel van leverancier de financiële positie van afnemer daartoe aanleiding geeft, is afnemer verplicht op eerste verzoek van leverancier (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen uit hoofde van deze overeenkomst. 

Artikel 5 Betaling.

De factuur mag door leverancier bij alle orderbedragen gesplitst worden in twee delen: 50% bij orderbevestiging en 50% na aflevering. Wat afnemer aan leverancier verschuldigd is, dient hij - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, door overschrijving op een door leverancier aangegeven bank- of girorekening, in de overeengekomen valuta. Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door leverancier is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen. Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 6 Aflevering en/of in bruikleen geven.

Een overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Leverancier is ten aanzien van de levering pas in verzuim indien hij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn, hem na de oorspronkelijke leveringstermijn door afnemer gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste twee (2) kalendermaanden. Indien leverancier niet alsnog binnen de redelijke termijn heeft geleverd, is afnemer gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Afnemer heeft dit recht niet wanneer hij van zijn kant in verzuim is. In geval van overmacht, evenals indien door een - al dan niet verwijtbaar - handelen of nalaten van afnemer of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats zoals overeengekomen in de orderbevestiging. De geleverde zaken zijn vanaf de aflevering voor rekening en risico van afnemer. De zaken zijn ook voor rekening en risico van afnemer indien leverancier ze ter aflevering heeft aangeboden, maar afnemer - om welke reden dan ook - niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, komen voor rekening van afnemer. Indien afnemer de zaken niet op het overeengekomen tijdstip afneemt, en dat niet aan leverancier is toe te rekenen, geraakt afnemer reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met deze niet-afname, is leverancier gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien afnemer de zaken (ook) niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat leverancier aan afnemer heeft aangezegd. Leverancier is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen, voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.

Leverancier kan goederen in bruikleen geven aan afnemer. Afnemer moet als een goed huisvader zorgen voor de bruikleen goederen. Hij mag de goederen niet vervreemden, uitlenen of oneigenlijk gebruiken. Na de afgesproken bruikleen moet de bruikleen compleet worden teruggegeven of worden aangekocht, conform tevoren opgemaakte schriftelijke of mondelinge afspraken. Als de bruikleen verloren gaat, is de afnemer verplicht het product te vergoeden aan de leverancier, als ware het een aankoop.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud.

Onverminderd het in art. 6 bepaalde, blijft het eigendom van de geleverde goederen bij leverancier, totdat alle vorderingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van leverancier te bewaren. Leverancier heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens afnemer zaken die onder het eigendoms-voorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of afnemer anderszins verzuimt. Afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan leverancier is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, de onderneming van afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, of conservatoir of executoriaal beslag ten laste van afnemer wordt gelegd, tenzij afnemer binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van leverancier naar het redelijk oordeel van leverancier passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is en zal worden.

Artikel 8 Gebreken.

Bij de aflevering van de zaken, althans onverwijld daarna, dient afnemer de zaken zorgvuldig op deugdelijkheid, werking, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien afnemer daarbij gebreken en/of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na de aflevering schriftelijk en/of elektronisch aan leverancier te melden. Gebreken en/of tekorten die afnemer niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten de zaken bij, althans onverwijld na de aflevering, zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken die de afnemer niet tijdig aan leverancier heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de (koop)prijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 9 Intellectueel eigendom.

Alle rechten (van intellectuele eigendom) ten aanzien van door of via Amsterdam Game Lab tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, presentaties, artistieke en technische ontwerpen, spelregels en (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke, berusten bij Amsterdam Game Lab. Door Amsterdam Game Lab verstrekte aanbiedingen, berekeningen, modellen, presentaties, artistieke en technische ontwerpen, spelregels en (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en overige door of via Amsterdam Game Lab tot stand gekomen of (digitaal) gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Amsterdam Game Lab, en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook, ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Game Lab. Afnemer dient voor het tekenen van de orderbevestiging kenbaar te maken dat afnemer intellectuele eigendomsrechten bezit van ingebrachte namen, modellen, beschrijvingen of theorieën. Laat afnemer dit na, dan worden de onderhavige intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan Amsterdam Game Lab, echter alleen ten gunste van de tot stand gekomen order. Indien een derde afnemer schending van intellectuele eigendomsrechten van deze derde verwijt met betrekking tot door Amsterdam Game Lab geleverde zaken en/of diensten, dan zal Amsterdam Game Lab zich inspannen strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor zaken en/of diensten die door Amsterdam Game Lab zelf worden geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op instructie van afnemer zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting, dient afnemer op straffe van verval leverancier onverwijld van schending als bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens leverancier de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. Onverminderd het in het art. 8 bepaalde behoudt de leverancier zich te allen tijde het recht voor goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden. Als afnemer de via Amsterdam Game Lab tot stand gekomen spellen, al dan niet exclusief, wil vermarkten, moet er een licentieovereenkomst worden opgemaakt.

Artikel 10 Ontbinding.

Leverancier is gerechtigd alle met afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke en/of elektronische verklaring aan afnemer te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van leverancier schade-vergoeding van afnemer te vorderen, indien afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, de onderneming van afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, conservatoir of executoriaal beslag ten laste van afnemer wordt gelegd, tenzij afnemer binnen acht kalenderdagen na een verzoek van leverancier naar het redelijk oordeel van leverancier passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is en zal worden, of zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij leverancier redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In de gevallen genoemd in artikel 9 is het door afnemer aan leverancier verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

Onverminderd bepalingen uit voorgaande artikelen, geldt voor de aansprakelijkheid van leverancier voor schade van afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen leverancier en afnemer dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade, Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Leverancier is slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vermelde beperkingen gelden niet indien afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij leverancier aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor leverancier aansprakelijk is te houden, dient afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na die gebeurtenis, leverancier van die gebeurtenis schriftelijk en/of elektronisch in kennis te stellen. Laat afnemer een tijdige schriftelijke en/of elektronische kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet of verkeersstremmingen. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Leverancier voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Artikel 12 Hoofdelijkheid.

Indien afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens leverancier voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 13 Bepalingen die van kracht blijven.

Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke redenen dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 14 Geheimhouding.

Afnemer zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren.

De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of afnemer tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen.

Afnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke en/of elektronische toestemming van leverancier overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Leverancier kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van leverancier.

algemene voorwaarden amsterdam game lab september2020 4